Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con,
dù lời Ngài con không giữ trọn,
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
rằng thân con bởi tro bụi
và được cưu mang trong tội lỗi.

Nhưng lòng Chúa quá bao la,
dù cho bao phen con yếu đuối
thành tâm xin ăn năn thống hối,
là Ngài lại thứ tha.
Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh,
để rồi nhìn con không đáp tình,
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,
còn mang hơi thở nặng nề
là còn luôn mê mải trần thế.

Nhưng lòng Chúa quá bao la,
dù cho bao phen con yếu đuối
thành tâm xin ăn năn thống hối,
là Ngài lại thứ tha.

Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo,
dù đời dạt trôi như cánh bèo,
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa
một khi hơi thở chưa tàn,
là đời chưa qua khỏi sầu oán.

Nhưng lòng Chúa quá bao la,
dù cho bao phen con yếu đuối
thành tâm xin ăn năn thống hối,
là Ngài lại thứ tha.

Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên,
dù rằng đời con bao thấp hèn,
vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,
nhiều khi con chẳng trung thành,
là vì con đâu phải Thần Thánh.

Nhưng lòng Chúa quá bao la,
dù cho bao phen con yếu đuối
thành tâm xin ăn năn thống hối,
là Ngài lại thứ tha.

Composer: Kim Long
Chúa Không Lầm - Anh Tuệ, Chua Khong Lam - Anh Tue, Thu âm Cần Thơ, Phòng thu âm Cần Thơ